SITEMAP

TO ENGLISH PAGE TO KOREAN PAGE TO CHINESE PAGE

HOME

  설계부문
 
|
--- 기획·조사
 
|
    측량조사·지질조사·환경조사·설빙조사·교통량조사·앙케이트조사
 
|
--- 사업평가
 
|
    비용편익분석·각종 분석·평가
 
|
--- 교통계획
 
|
    교통네트워크계획·교통사고대책·교통거점시설설계
 
|
--- 도로설계
 
|
    가로·산악도로·대규모 자전거도로·산사태·연약지반대책
 
|
--- 교량설계
 
|
    상부공 (각종 강교)·상부공 (각종 콘크리트교)·하부공
 
|
--- 구조물설계
 
|
    옹벽·컬버트·앵커공법
 
|
--- 설(雪)대책시설설계
 
|
    도로히팅·설(雪)처리시설·설(雪)대책시설·방설·방풍대책
 
|
--- 가로조성 (마치쯔쿠리)계획
 
|
    도시·지역계획·지역진흥계획·경관계획
 
|
--- 녹지·녹화계획
 
|
    자연·하천계획·녹화계획
 
|
--- 공원·조경설계
        도시공원·자연공원·건축조경
         
  시스템 개발부문
 
|
--- ITS
 
|
    ITS계획·설계
 
|
--- 인터넷
 
|
    웹페이지 계획·제작
 
|
    네트워크시스템 계획·작성
 
|
--- 소프트웨어
 
|
    교통사고 데이터베이스시스템
 
|
    유지관리 데이터베이스시스템
 
|
--- 제어계시스템
 
|
    ITV카메라시스템
 
|
    도로정보판시스템 (준비 중)
 
|
--- GIS
        GIS이용대장시스템 (준비 중)
         
  유지·보수 부문
 
|
--- 점검조사
 
|
    목측조사·종합분석
 
|
--- 구조물 진단
 
|
    상세조사·비파괴조사
 
|
  실교(實橋)계측조사·해석
 
|
    재하(載荷)시험 내하력 평가 손상해석
 
|
--- 보수·보강설계
        보수·보강기 보수·보강공법
         
  판매부문
 
|
--- B/C소프트
 
|
--- 화상분석장치
 
|
--- 트래픽 카운터
 
|
--- GIS패키지 (준비 중)
         
  회사개요
 
|
--- 인사말
 
|
--- 회사명 이야기
 
|
--- 회사개요
 
|
--- 구인
 
|
--- 회사약도